• User Profile

بعد از رفع مشکل در صورت نیاز از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا لینکی که مشکل دارد را در فیلد بالا کپی کنید.

لطفا حدود مورد را در دقیقه و ساعتی که رخ داده است ذکر کنید. مثال : 01:22 . برای هر ویدیو امکان ثبت 3 زمان وجود دارد ، در صورتیکه زمان به درستی ذکر نشود، فیلم بررسی نخواهد شد.

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

لطفا هر موردی که میتواند به ما کمک کند را ذکر کنید.

ذخیره در...